Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. aprill 2014

23. aprill 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. aprillil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 209,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 363,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 7,8 miljardi euro võrra 951,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 63,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 9,9 miljardi euro võrra 452,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. aprillil 2014 möödus 104,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 112,2 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 172,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 153,4 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 8,3 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 30,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna. Selle tulemusel ulatus 18. aprillil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 172,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,7 miljardi euro võrra 202,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 546 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 108 −314
2.1 Nõuded RVFle 80 944 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 164 −309
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 836 327
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 340 −388
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 340 −388
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 636 308 −418
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 112 165 7 546
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 523 842 −8 265
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 301 301
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 597 −1 315
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 317 250
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 668 0
7.2 Muud väärtpaberid 363 650 250
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 219 0
9 Muud varad 239 528 577
Varad kokku 2 167 801 −1 281
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 951 934 7 780
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 386 397 −5 639
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 202 945 4 713
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 30 057 8 903
2.3 Tähtajalised hoiused 153 364 −19 137
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 32 −118
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 057 −49
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 98 691 −1 177
5.1 Valitsussektor 63 698 −5 161
5.2 Muud kohustused 34 992 3 984
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 287 −4 583
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 303 232
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 412 −449
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 412 −449
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 208 000 2 605
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 978 0
Kohustused kokku 2 167 801 −1 281

Kontaktandmed