Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. balandžio 18 d.

2014 m. balandžio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. balandžio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 209,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 363,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,8 mlrd. eurų – iki 951,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 63,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 452,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. balandžio 16 d., baigėsi 104,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 112,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 172,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 153,4 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 8,3 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 30,1 mlrd. eurų (palyginti su 21,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė. Dėl to 2014 m. balandžio 18 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 172,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 202,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 546 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 108 −314
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 944 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 164 −309
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 836 327
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 340 −388
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 340 −388
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 636 308 −418
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 112 165 7 546
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 523 842 −8 265
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 301 301
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 597 −1 315
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 317 250
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 668 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 363 650 250
8 Valdžios skola eurais 28 219 0
9 Kitas turtas 239 528 577
Visas turtas 2 167 801 −1 281
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 951 934 7 780
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 386 397 −5 639
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 202 945 4 713
2.2 Indėlių galimybė 30 057 8 903
2.3 Terminuotieji indėliai 153 364 −19 137
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 −118
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 057 −49
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 98 691 −1 177
5.1 Valdžiai 63 698 −5 161
5.2 Kiti įsipareigojimai 34 992 3 984
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 287 −4 583
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 303 232
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 412 −449
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 412 −449
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 000 2 605
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 978 0
Visi įsipareigojimai 2 167 801 −1 281

Kontaktai žiniasklaidai