Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 април 2014 г.

23 април 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 април 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 209,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 363,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават със 7,8 млрд. евро до 951,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,2 млрд. евро до 63,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,9 млрд. евро до 452,9 млрд. евро. На 16 април 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 104,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 112,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 172,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 153,4 млрд. евро.

През седмицата 8,3 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 30,1 млрд. евро (при 21,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени. Така през седмицата, която приключва на 18 април 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 172,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 4,7 млрд. евро до 202,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 546 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 108 −314
2.1 Вземания от МВФ 80 944 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 164 −309
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 836 327
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 340 −388
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 340 −388
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 636 308 −418
5.1 Основни операции по рефинансиране 112 165 7 546
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 523 842 −8 265
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 301 301
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 63 597 −1 315
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 317 250
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 668 0
7.2 Други ценни книжа 363 650 250
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 219 0
9 Други активи 239 528 577
Общо активи 2 167 801 −1 281
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 951 934 7 780
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 386 397 −5 639
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 202 945 4 713
2.2 Депозитно улеснение 30 057 8 903
2.3 Срочни депозити 153 364 −19 137
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 −118
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 057 −49
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 691 −1 177
5.1 Сектор „Държавно управление“ 63 698 −5 161
5.2 Други задължения 34 992 3 984
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 287 −4 583
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 303 232
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 412 −449
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 412 −449
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 208 000 2 605
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 978 0
Общо пасиви 2 167 801 −1 281

Данни за контакт за медиите