Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 kwietnia 2014 r.

23 kwietnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 kwietnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 209,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 363,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 7,8 mld EUR do poziomu 951,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,2 mld EUR do poziomu 63,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 9,9 mld EUR do poziomu 452,9 mld EUR. W środę 16 kwietnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 104,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 112,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 172,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 153,4 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 8,3 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,1 mld EUR (wobec 21,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) nie zmieniły się. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 kwietnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 172,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,7 mld EUR do poziomu 202,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.546 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.108 −314
2.1 Należności od MFW 80.944 −5
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.164 −309
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.836 327
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.340 −388
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.340 −388
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 636.308 −418
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 112.165 7.546
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 523.842 −8.265
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 301 301
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.597 −1.315
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.317 250
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.668 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 363.650 250
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.219 0
9 Pozostałe aktywa 239.528 577
Aktywa razem 2.167.801 −1.281
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 951.934 7.780
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 386.397 −5.639
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 202.945 4.713
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 30.057 8.903
2.3 Depozyty terminowe 153.364 −19.137
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 −118
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.057 −49
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 98.691 −1.177
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 63.698 −5.161
5.2 Pozostałe zobowiązania 34.992 3.984
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.287 −4.583
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.303 232
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.412 −449
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.412 −449
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 208.000 2.605
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.978 0
Pasywa razem 2.167.801 −1.281

Kontakt z mediami