Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. aprílu 2014

23. apríla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. apríla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 363,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 7,8 mld. EUR na 951,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,2 mld. EUR na 63,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 9,9 mld. EUR na 452,9 mld. EUR. V stredu 16. apríla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 104,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 112,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 172,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 153,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 8,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 30,1 mld. EUR (v porovnaní s 21,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený. V týždni končiacom sa 18. apríla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 172,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 4,7 mld. EUR na 202,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 546 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 108 −314
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 944 −5
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 164 −309
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 836 327
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 340 −388
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 340 −388
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 636 308 −418
5.1 Hlavné refinančné operácie 112 165 7 546
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 523 842 −8 265
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 301 301
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 597 −1 315
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 317 250
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 668 0
7.2 Ostatné cenné papiere 363 650 250
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 219 0
9 Ostatné aktíva 239 528 577
Aktíva spolu 2 167 801 −1 281
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 951 934 7 780
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 386 397 −5 639
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 202 945 4 713
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 30 057 8 903
2.3 Termínované vklady 153 364 −19 137
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 32 −118
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 057 −49
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 98 691 −1 177
5.1 Verejná správa 63 698 −5 161
5.2 Ostatné záväzky 34 992 3 984
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 287 −4 583
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 303 232
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 412 −449
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 412 −449
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 208 000 2 605
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 978 0
Pasíva spolu 2 167 801 −1 281
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá