Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 april 2014

23 april 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 april 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 209,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 363,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7,8 miljarder EUR till 951,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 63,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 9,9 miljarder EUR till 452,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 april 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 104,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 112,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 172,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 153,4 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 8,3 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 30,1 miljarder EUR (jämfört med 21,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7,1 på tillgångssidan) var oförändrat. Under den vecka som slutade den 18 april 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 172,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,7 miljarder EUR till 202,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.546 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.108 −314
2.1 Fordringar på IMF 80.944 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.164 −309
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.836 327
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.340 −388
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.340 −388
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 636.308 −418
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 112.165 7.546
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 523.842 −8.265
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 301 301
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.597 −1.315
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.317 250
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.668 0
7.2 Andra värdepapper 363.650 250
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.219 0
9 Övriga tillgångar 239.528 577
Summa tillgångar 2.167.801 −1.281
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 951.934 7.780
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 386.397 −5.639
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 202.945 4.713
2.2 Inlåningsfacilitet 30.057 8.903
2.3 Inlåning med fast löptid 153.364 −19.137
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 32 −118
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.057 −49
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 98.691 −1.177
5.1 Offentliga sektorn 63.698 −5.161
5.2 Övriga skulder 34.992 3.984
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.287 −4.583
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.303 232
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.412 −449
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.412 −449
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 208.000 2.605
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.978 0
Summa skulder 2.167.801 −1.281

Kontakt för media