Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 april 2014

23 april 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 april 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 209,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 363,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7,8 miljard naar EUR 951,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,2 miljard naar EUR 63,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 9,9 miljard naar EUR 452,9 miljard. Op woensdag 16 april 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 104,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 112,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 172,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 153,4 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd EUR 8,3 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 30,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd. In de week die eindigde op 18 april 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 172,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,7 miljard naar EUR 202,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.546 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.108 −314
2.1 Vorderingen op het IMF 80.944 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.164 −309
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.836 327
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.340 −388
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.340 −388
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 636.308 −418
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 112.165 7.546
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 523.842 −8.265
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 301 301
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.597 −1.315
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.317 250
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.668 0
7.2 Overige waardepapieren 363.650 250
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.219 0
9 Overige activa 239.528 577
Totaal activa 2.167.801 −1.281
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 951.934 7.780
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 386.397 −5.639
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 202.945 4.713
2.2 Depositofaciliteit 30.057 8.903
2.3 Termijndeposito's 153.364 −19.137
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 32 −118
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.057 −49
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.691 −1.177
5.1 Overheid 63.698 −5.161
5.2 Overige verplichtingen 34.992 3.984
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.287 −4.583
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.303 232
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.412 −449
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.412 −449
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 208.000 2.605
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.978 0
Totaal passiva 2.167.801 −1.281

Contactpersonen voor de media