Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. aprila 2014

23. april 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. aprila 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 209,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 363,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7,8 milijarde EUR na 951,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,2 milijarde EUR na 63,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 9,9 milijarde EUR na 452,9 milijarde EUR. V sredo, 16. aprila 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 104,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 112,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 172,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 153,4 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 8,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 30,1 milijarde EUR (v primerjavi s 21,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena. Tako je v tednu, ki se je končal 18. aprila 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 172,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,7 milijarde EUR na 202,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.546 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.108 −314
2.1 Terjatve do MDS 80.944 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.164 −309
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.836 327
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.340 −388
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.340 −388
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 636.308 −418
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 112.165 7.546
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 523.842 −8.265
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 301 301
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 63.597 −1.315
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.317 250
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.668 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 363.650 250
8 Dolg širše države v EUR 28.219 0
9 Druga sredstva 239.528 577
Skupaj sredstva 2.167.801 −1.281
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 951.934 7.780
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 386.397 −5.639
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 202.945 4.713
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 30.057 8.903
2.3 Vezane vloge 153.364 −19.137
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 32 −118
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.057 −49
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 98.691 −1.177
5.1 Širša država 63.698 −5.161
5.2 Druge obveznosti 34.992 3.984
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.287 −4.583
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.303 232
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.412 −449
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.412 −449
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 208.000 2.605
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.978 0
Skupaj obveznosti 2.167.801 −1.281

Stiki za medije