SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. april 2014

23. april 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. april 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 209,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge har Eurosystemet ikke gennemført likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 363,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7,8 mia. euro til 951,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,2 mia. euro til 63,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 9,9 mia. euro til 452,9 mia. euro. Onsdag den 16. april 2014 udløb en primær markedsoperation på 104,6 mia. euro, og en ny på 112,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 172,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 153,4 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer på 8,3 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 30,1 mia. euro (mod 21,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret. I ugen, der sluttede den 18. april 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 172,5 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,7 mia. euro til 202,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.546 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.108 −314
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.944 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.164 −309
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.836 327
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.340 −388
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.340 −388
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 636.308 −418
5.1 Primære markedsoperationer 112.165 7.546
5.2 Langfristede markedsoperationer 523.842 −8.265
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 301 301
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.597 −1.315
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.317 250
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.668 0
7.2 Andre værdipapirer 363.650 250
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.219 0
9 Andre aktiver 239.528 577
Aktiver i alt 2.167.801 −1.281
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 951.934 7.780
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 386.397 −5.639
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 202.945 4.713
2.2 Indlånsfacilitet 30.057 8.903
2.3 Indskud med fast løbetid 153.364 −19.137
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 32 −118
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.057 −49
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 98.691 −1.177
5.1 Offentlig forvaltning og service 63.698 −5.161
5.2 Andre forpligtelser 34.992 3.984
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.287 −4.583
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.303 232
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.412 −449
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.412 −449
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 208.000 2.605
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.978 0
Passiver i alt 2.167.801 −1.281
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt