Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 18. aprīlī

2014.23.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 18. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 209.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 363.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7.8 mljrd. euro (līdz 951.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 63.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 9.9 mljrd. euro (līdz 452.9 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 16. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 104.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 112.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 172.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 153.4 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 8.3 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 30.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 18. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 172.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 202.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,546 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,108 −314
2.1 SVF debitoru parādi 80,944 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,164 −309
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,836 327
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,340 −388
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,340 −388
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 636,308 −418
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 112,165 7,546
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 523,842 −8,265
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 301 301
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63,597 −1,315
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,317 250
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,668 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 363,650 250
8 Valdības parāds euro 28,219 0
9 Pārējie aktīvi 239,528 577
Kopā aktīvi 2,167,801 −1,281
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 951,934 7,780
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 386,397 −5,639
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 202,945 4,713
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 30,057 8,903
2.3 Termiņnoguldījumi 153,364 −19,137
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 32 −118
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,057 −49
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 98,691 −1,177
5.1 Saistības pret valdību 63,698 −5,161
5.2 Pārējās saistības 34,992 3,984
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,287 −4,583
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,303 232
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,412 −449
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,412 −449
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 208,000 2,605
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,978 0
Kopā pasīvi 2,167,801 −1,281
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem