Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. dubnu 2014

23. dubna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. dubna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 363,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 7,8 mld. EUR na 951,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,2 mld. EUR na 63,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 9,9 mld. EUR na 452,9 mld. EUR. Ve středu 16. dubna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 104,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 112,2 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 172,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 153,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 8,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 30,1 mld. EUR (oproti 21,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny. V týdnu končícím 18. dubna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 172,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,7 mld. EUR na 202,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 546 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 108 −314
2.1 Pohledávky za MMF 80 944 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 164 −309
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 836 327
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 340 −388
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 340 −388
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 636 308 −418
5.1 Hlavní refinanční operace 112 165 7 546
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 523 842 −8 265
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 301 301
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 597 −1 315
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 317 250
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 668 0
7.2 Ostatní cenné papíry 363 650 250
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 219 0
9 Ostatní aktiva 239 528 577
Aktiva celkem 2 167 801 −1 281
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 951 934 7 780
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 386 397 −5 639
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 202 945 4 713
2.2 Vkladová facilita 30 057 8 903
2.3 Termínované vklady 153 364 −19 137
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 32 −118
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 057 −49
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 98 691 −1 177
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 63 698 −5 161
5.2 Ostatní závazky 34 992 3 984
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 287 −4 583
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 303 232
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 412 −449
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 412 −449
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 208 000 2 605
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 978 0
Pasiva celkem 2 167 801 −1 281

Kontakty pro média