Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. märts 2014

18. märts 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. märtsil 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 24 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 207,8 miljardi euro tasemel.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 359 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1,1 miljardi euro võrra 938,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,3 miljardi euro võrra 56,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,3 miljardi euro võrra 449,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. märtsil 2014 möödus 87 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 92,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 6,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,5 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 11,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 23,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 30,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 228,8 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 14. märtsil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 38,3 miljardi ja 14,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 39,6 miljardi euro võrra 226,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 134 −24
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 460 148
2.1 Nõuded RVFle 80 783 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 677 158
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 790 −77
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 321 −485
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 321 −485
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 648 892 −5 123
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 92 565 5 518
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 324 −10 359
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −282
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 76 038 3 163
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 587 877 −157
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 228 835 −467
7.2 Muud väärtpaberid 359 042 309
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 237 022 −1 999
Varad kokku 2 167 771 −4 553
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 938 126 1 123
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 425 795 32 241
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 226 755 39 642
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 495 −7 444
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 45 42
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 014 −174
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 83 432 −30 442
5.1 Valitsussektor 56 367 −18 283
5.2 Muud kohustused 27 065 −12 159
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 88 133 −2 465
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 209 −649
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 487 722
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 487 722
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 211 527 −4 968
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 453 59
Kohustused kokku 2 167 771 −4 553

Kontaktandmed