Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. ožujka 2014.

18. ožujka 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. ožujka 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) smanjilo se za 24 milijuna EUR zbog prodaje zlata od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 207,8 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 359 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 1,1 milijardu EUR na 938,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 18,3 milijarde EUR na 56,4 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 2,3 milijarde EUR na 449,9 milijarda EUR. U srijedu, 12. ožujka 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 87 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 92,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 6,5 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 7,5 milijarda EUR, dok je 11,4 milijarde EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 23,5 milijarda EUR (u odnosu na 30,9 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,5 milijarda EUR na 228,8 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 14. ožujka 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 38,3 milijarde EUR odnosno 14,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 39,6 milijarda EUR na 226,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 134 −24
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 460 148
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 783 −10
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 677 158
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 790 −77
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 321 −485
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 321 −485
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 648 892 −5 123
5.1 Glavne operacije refinanciranja 92 565 5 518
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 324 −10 359
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 −282
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 76 038 3 163
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 587 877 −157
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 228 835 −467
7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 042 309
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 237 022 −1 999
Ukupno imovina 2 167 771 −4 553
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 938 126 1 123
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 425 795 32 241
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 226 755 39 642
2.2 Novčani depoziti 23 495 −7 444
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 45 42
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 014 −174
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 83 432 −30 442
5.1 Opća država 56 367 −18 283
5.2 Ostale obveze 27 065 −12 159
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 88 133 −2 465
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 209 −649
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 487 722
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 487 722
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 211 527 −4 968
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 453 59
Ukupno obveze 2 167 771 −4 553

Kontaktni podatci za medije