Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. kovo 14 d.

2014 m. kovo 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. kovo 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 24 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 207,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 359 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 938,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 56,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 449,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. kovo 12 d., baigėsi 87 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 92,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę baigėsi 6,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,5 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 11,4 mlrd. eurų suma grąžinta prieš terminą.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 23,5 mlrd. eurų (palyginti su 30,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 228,8 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. kovo 14 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 38,3 mlrd. eurų ir 14,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 39,6 mlrd. eurų – iki 226,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 134 −24
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 460 148
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 783 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 677 158
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 790 −77
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 321 −485
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 321 −485
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 648 892 −5 123
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 92 565 5 518
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 324 −10 359
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −282
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 76 038 3 163
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 587 877 −157
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 228 835 −467
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 042 309
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 237 022 −1 999
Visas turtas 2 167 771 −4 553
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 938 126 1 123
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 425 795 32 241
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 226 755 39 642
2.2 Indėlių galimybė 23 495 −7 444
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 45 42
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 014 −174
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 83 432 −30 442
5.1 Valdžiai 56 367 −18 283
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 065 −12 159
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 88 133 −2 465
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 209 −649
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 487 722
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 487 722
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 527 −4 968
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 453 59
Visi įsipareigojimai 2 167 771 −4 553

Kontaktai žiniasklaidai