Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. marcu 2014

18. marca 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. marca 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému znížil o 24 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií v podstate nezmenená na úrovni 207,8 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 359 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,1 mld. EUR na 938,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 18,3 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,3 mld. EUR na 449,9 mld. EUR. V stredu 12. marca 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 87 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 92,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 6,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 7,5 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 11,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 23,5 mld. EUR (v porovnaní s 30,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 228,8 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 14. marca 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 38,3 mld. EUR a 14,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 39,6 mld. EUR na 226,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 134 −24
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 460 148
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 783 −10
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 677 158
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 790 −77
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 321 −485
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 321 −485
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 648 892 −5 123
5.1 Hlavné refinančné operácie 92 565 5 518
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 324 −10 359
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −282
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 76 038 3 163
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 587 877 −157
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 228 835 −467
7.2 Ostatné cenné papiere 359 042 309
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 237 022 −1 999
Aktíva spolu 2 167 771 −4 553
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 938 126 1 123
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 425 795 32 241
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 226 755 39 642
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 495 −7 444
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 45 42
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 014 −174
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 83 432 −30 442
5.1 Verejná správa 56 367 −18 283
5.2 Ostatné záväzky 27 065 −12 159
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 88 133 −2 465
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 209 −649
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 487 722
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 487 722
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 211 527 −4 968
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 453 59
Pasíva spolu 2 167 771 −4 553