Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 14. martā

2014.18.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 14. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 24 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (207.8 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 359 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 938.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.3 mljrd. euro (līdz 56.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 449.9 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 12. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 87 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 92.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca dzēšanas termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.5 mljrd. euro apmērā, savukārt 11.4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 23.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 30.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 228.8 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 14. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 38.3 mljrd. euro un 14.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 39.6 mljrd. euro (līdz 226.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,134 −24
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,460 148
2.1 SVF debitoru parādi 80,783 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,677 158
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,790 −77
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,321 −485
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,321 −485
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 648,892 −5,123
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 92,565 5,518
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556,324 −10,359
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −282
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 76,038 3,163
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 587,877 −157
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 228,835 −467
7.2 Pārējie vērtspapīri 359,042 309
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 237,022 −1,999
Kopā aktīvi 2,167,771 −4,553
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 938,126 1,123
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 425,795 32,241
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 226,755 39,642
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,495 −7,444
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 45 42
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,014 −174
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 83,432 −30,442
5.1 Saistības pret valdību 56,367 −18,283
5.2 Pārējās saistības 27,065 −12,159
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 88,133 −2,465
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,209 −649
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,487 722
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,487 722
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 211,527 −4,968
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,453 59
Kopā pasīvi 2,167,771 −4,553

Kontaktinformācija presei