Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. březnu 2014

18. března 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. března 2014 se v důsledku prodeje zlata jednou z centrálních bank Eurosystému snížil objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 24 mil. EUR.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 207,8 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 359 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 938,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 18,3 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 2,3 mld. EUR na 449,9 mld. EUR. Ve středu 12. března 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 87 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 92,6 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 6,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,5 mld. EUR, zatímco 11,4 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 23,5 mld. EUR (oproti 30,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 228,8 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 14. března 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 38,3 mld. EUR, resp. 14,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 39,6 mld. EUR na 226,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 134 −24
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 460 148
2.1 Pohledávky za MMF 80 783 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 677 158
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 790 −77
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 321 −485
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 321 −485
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 648 892 −5 123
5.1 Hlavní refinanční operace 92 565 5 518
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 324 −10 359
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −282
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 76 038 3 163
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 587 877 −157
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 228 835 −467
7.2 Ostatní cenné papíry 359 042 309
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 237 022 −1 999
Aktiva celkem 2 167 771 −4 553
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 938 126 1 123
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 425 795 32 241
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 226 755 39 642
2.2 Vkladová facilita 23 495 −7 444
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 45 42
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 014 −174
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 83 432 −30 442
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 367 −18 283
5.2 Ostatní závazky 27 065 −12 159
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 88 133 −2 465
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 209 −649
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 487 722
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 487 722
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 211 527 −4 968
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 453 59
Pasiva celkem 2 167 771 −4 553

Kontakty pro média