Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 maart 2014

18 maart 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 maart 2014 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 24 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 207,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 359 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 938,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,3 miljard naar EUR 56,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 449,9 miljard. Op woensdag 12 maart 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 87 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 92,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,5 miljard en werd een nieuwe van EUR 7,5 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 11,4 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 23,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 30,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 228,8 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 14 maart 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 38,3 miljard en EUR 14,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 39,6 miljard naar EUR 226,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.134 −24
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.460 148
2.1 Vorderingen op het IMF 80.783 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.677 158
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.790 −77
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.321 −485
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.321 −485
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 648.892 −5.123
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 92.565 5.518
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 556.324 −10.359
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −282
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 76.038 3.163
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 587.877 −157
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 228.835 −467
7.2 Overige waardepapieren 359.042 309
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 237.022 −1.999
Totaal activa 2.167.771 −4.553
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 938.126 1.123
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 425.795 32.241
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 226.755 39.642
2.2 Depositofaciliteit 23.495 −7.444
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 45 42
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.014 −174
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.432 −30.442
5.1 Overheid 56.367 −18.283
5.2 Overige verplichtingen 27.065 −12.159
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.133 −2.465
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.209 −649
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.487 722
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.487 722
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 211.527 −4.968
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.453 59
Totaal passiva 2.167.771 −4.553