Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 март 2014 г.

18 март 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 март 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 24 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 207,8 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 359 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,1 млрд. евро до 938,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 18,3 млрд. евро до 56,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,3 млрд. евро до 449,9 млрд. евро. На 12 март 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 87 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 92,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 6,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,5 млрд. евро, а 11,4 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 23,5 млрд. евро (при 30,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 228,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 14 март 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 38,3 млрд. евро и 14,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 39,6 млрд. евро до 226,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 134 −24
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 460 148
2.1 Вземания от МВФ 80 783 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 677 158
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 790 −77
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 321 −485
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 321 −485
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 648 892 −5 123
5.1 Основни операции по рефинансиране 92 565 5 518
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 556 324 −10 359
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −282
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 76 038 3 163
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 587 877 −157
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 228 835 −467
7.2 Други ценни книжа 359 042 309
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 237 022 −1 999
Общо активи 2 167 771 −4 553
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 938 126 1 123
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 425 795 32 241
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 226 755 39 642
2.2 Депозитно улеснение 23 495 −7 444
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 45 42
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 014 −174
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 83 432 −30 442
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 367 −18 283
5.2 Други задължения 27 065 −12 159
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 88 133 −2 465
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 209 −649
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 487 722
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 487 722
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 211 527 −4 968
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 453 59
Общо пасиви 2 167 771 −4 553