Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 marca 2014 r.

18 marca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 marca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 24 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 207,8 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 359 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,1 mld EUR do poziomu 938,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,3 mld EUR do poziomu 56,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,3 mld EUR do poziomu 449,9 mld EUR. W środę 12 marca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 87 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 92,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,5 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 11,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 23,5 mld EUR (wobec 30,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 228,8 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 marca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 38,3 mld EUR i 14,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 39,6 mld EUR do poziomu 226,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.134 −24
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.460 148
2.1 Należności od MFW 80.783 −10
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.677 158
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.790 −77
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.321 −485
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.321 −485
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 648.892 −5.123
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 92.565 5.518
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.324 −10.359
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −282
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 76.038 3.163
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 587.877 −157
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 228.835 −467
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.042 309
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 237.022 −1.999
Aktywa razem 2.167.771 −4.553
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 938.126 1.123
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 425.795 32.241
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 226.755 39.642
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.495 −7.444
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 45 42
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.014 −174
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 83.432 −30.442
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.367 −18.283
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.065 −12.159
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 88.133 −2.465
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.209 −649
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.487 722
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.487 722
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 211.527 −4.968
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.453 59
Pasywa razem 2.167.771 −4.553