Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. marts 2014

18. marts 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. marts 2014 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 24 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 207,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 359 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 938,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,3 mia. euro til 56,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,3 mia. euro til 449,9 mia. euro. Onsdag den 12. marts 2014 udløb en primær markedsoperation på 87 mia. euro, og en ny på 92,6 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 6,5 mia. euro, og en ny på 7,5 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 11,4 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 23,5 mia. euro (mod 30,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,5 mia. euro til 228,8 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer, som blev opkøbt under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 14. marts 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 38,3 mia. euro og 14,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 39,6 mia. euro til 226,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.134 −24
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.460 148
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.783 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.677 158
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.790 −77
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.321 −485
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.321 −485
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 648.892 −5.123
5.1 Primære markedsoperationer 92.565 5.518
5.2 Langfristede markedsoperationer 556.324 −10.359
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −282
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 76.038 3.163
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 587.877 −157
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 228.835 −467
7.2 Andre værdipapirer 359.042 309
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 237.022 −1.999
Aktiver i alt 2.167.771 −4.553
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 938.126 1.123
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 425.795 32.241
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 226.755 39.642
2.2 Indlånsfacilitet 23.495 −7.444
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 45 42
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.014 −174
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 83.432 −30.442
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.367 −18.283
5.2 Andre forpligtelser 27.065 −12.159
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 88.133 −2.465
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.209 −649
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.487 722
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.487 722
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 211.527 −4.968
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.453 59
Passiver i alt 2.167.771 −4.553

Medie- og pressehenvendelser