Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 mars 2014

18 mars 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under veckan som sluta den 14 mars 2014 minskade posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 24 miljoner EUR på grund av att en centralbank i Eurosystemet sålde guld.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 207,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 359 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 938,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,3 miljarder EUR till 56,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 449,9 miljarder EUR. Onsdagen den 12 mars 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 87 miljarder EUR och ersattes med en ny på 92,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,5 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 11,4 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 23,5 miljarder EUR (jämfört med 30,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 228,8 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 14 mars 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 38,3 miljarder EUR respektive 14,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 39,6 miljarder EUR till 226,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.134 −24
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.460 148
2.1 Fordringar på IMF 80.783 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.677 158
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.790 −77
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.321 −485
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.321 −485
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 648.892 −5.123
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 92.565 5.518
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.324 −10.359
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −282
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 76.038 3.163
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 587.877 −157
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 228.835 −467
7.2 Andra värdepapper 359.042 309
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 237.022 −1.999
Summa tillgångar 2.167.771 −4.553
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 938.126 1.123
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 425.795 32.241
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 226.755 39.642
2.2 Inlåningsfacilitet 23.495 −7.444
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 45 42
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.014 −174
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 83.432 −30.442
5.1 Offentliga sektorn 56.367 −18.283
5.2 Övriga skulder 27.065 −12.159
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 88.133 −2.465
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.209 −649
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.487 722
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.487 722
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 211.527 −4.968
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.453 59
Summa skulder 2.167.771 −4.553

Kontakt för media