Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. marca 2014

18. marec 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. marca 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 24 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 207,8 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 359 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 938,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,3 milijarde EUR na 56,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,3 milijarde EUR na 449,9 milijarde EUR. V sredo, 12. marca 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 87 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 92,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 7,5 milijarde EUR, medtem ko je bilo 11,4 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 23,5 milijarde EUR (v primerjavi s 30,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 228,8 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 14. marca 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 38,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 39,6 milijarde EUR na 226,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.134 −24
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.460 148
2.1 Terjatve do MDS 80.783 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.677 158
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.790 −77
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.321 −485
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.321 −485
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 648.892 −5.123
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 92.565 5.518
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.324 −10.359
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −282
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 76.038 3.163
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 587.877 −157
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 228.835 −467
7.2 Drugi vrednostni papirji 359.042 309
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 237.022 −1.999
Skupaj sredstva 2.167.771 −4.553
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 938.126 1.123
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 425.795 32.241
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 226.755 39.642
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.495 −7.444
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 45 42
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.014 −174
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 83.432 −30.442
5.1 Širša država 56.367 −18.283
5.2 Druge obveznosti 27.065 −12.159
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 88.133 −2.465
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.209 −649
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.487 722
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.487 722
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 211.527 −4.968
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.453 59
Skupaj obveznosti 2.167.771 −4.553