Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. listopadu 2005

15. listopadu 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. listopadu 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 52 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 1,5 mld. EUR na 164,2 mld. EUR v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 0,3 mld EUR na 93,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 0,7 mld. EUR na 538,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 2,6 mld. EUR na 46,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 0,7 mld. EUR na 385 mld. EUR. Ve středu 9. listopadu 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 294 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 295 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity (v porovnání s hodnotami předchozího týdne, kdy dosáhly 0,5 mld. EUR a 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,5 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 034 −52
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 176 −2 042
2.1 Pohledávky za MMF 19 211 −52
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 965 −1 990
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 076 −727
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 542 369
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 542 369
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 385 006 537
5.1 Hlavní refinanční operace 295 000 1 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −463
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 073 249
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 221 285
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 757 0
9 Ostatní aktiva 139 416 1 067
Aktiva celkem 998 301 −314
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 538 931 −730
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 152 455 3 400
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 441 3 521
2.2 Vkladová facilita 10 −117
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 152 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 875 −2 450
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 46 307 −2 612
5.2 Ostatní závazky 7 568 162
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 511 159
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 318 −290
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 891 −1 016
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 891 −1 016
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 64 123 610
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 411 3
Pasiva celkem 998 301 −314

Kontakty pro média