Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 11. novembra 2005

15. november 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. novembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 52 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,5 milijarde EUR na 164,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 93,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 538,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,6 milijarde EUR na 46,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 385 milijard EUR. V sredo, 9. novembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 294 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 295 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) sta bila skoraj enaka nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je prva postavka znašala 0,5 milijarde EUR in druga 0,1 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,5 milijarde EUR na 152,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.034 −52
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.176 −2.042
2.1 Terjatve do MDS 19.211 −52
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.965 −1.990
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.076 −727
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.542 369
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.542 369
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 385.006 537
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 295.000 1.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 3 −463
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.073 249
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.221 285
8 Dolg širše države v EUR 40.757 0
9 Druga sredstva 139.416 1.067
Skupaj sredstva 998.301 −314
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 538.931 −730
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 152.455 3.400
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 152.441 3.521
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 10 −117
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 152 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.875 −2.450
5.1 Širša država 46.307 −2.612
5.2 Druge obveznosti 7.568 162
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.511 159
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 318 −290
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.891 −1.016
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.891 −1.016
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 64.123 610
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.411 3
Skupaj obveznosti 998.301 −314

Stiki za medije