Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 listopada 2005 r.

15 listopada 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 11 listopada 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 52 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,5 mld euro do poziomu 164,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 93,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 538,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 2,6 mld euro do poziomu 46,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,7 mld euro do poziomu 385 mld euro. W środę, 9 listopada 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 294 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 295 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (wobec odpowiednio 0,5 mld i 0,1 mld euro w ubiegłym tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,5 mld euro do poziomu 152,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.034 −52
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.176 −2.042
2.1 Należności od MFW 19.211 −52
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.965 −1.990
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.076 −727
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.542 369
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.542 369
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 385.006 537
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 295.000 1.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 3 −463
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.073 249
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.221 285
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.757 0
9 Pozostałe aktywa 139.416 1.067
Aktywa razem 998.301 −314
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 538.931 −730
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 152.455 3.400
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.441 3.521
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 10 −117
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 152 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 53.875 −2.450
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 46.307 −2.612
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.568 162
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.511 159
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 318 −290
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.891 −1.016
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.891 −1.016
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 64.123 610
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.411 3
Pasywa razem 998.301 −314

Kontakt z mediami