Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 11. novembrī

2005. gada 15. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 11. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 52 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 164.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 93.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 538.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 46.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 385 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 9. novembrī galvenā refinansēšanas operācija 294 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 295 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā attiecīgi 0.5 mljrd. euro un 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 152.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,034 −52
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,176 −2,042
2.1 SVF debitoru parādi 19,211 −52
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,965 −1,990
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,076 −727
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,542 369
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,542 369
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 385,006 537
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 295,000 1,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −463
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,073 249
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,221 285
8 Valdības parāds euro 40,757 0
9 Pārējie aktīvi 139,416 1,067
Kopā aktīvi 998,301 −314
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 538,931 −730
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 152,455 3,400
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152,441 3,521
2.2 Noguldījumu iespēja 10 −117
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 152 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,875 −2,450
5.1 Saistības pret valdību 46,307 −2,612
5.2 Pārējās saistības 7,568 162
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,511 159
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 318 −290
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,891 −1,016
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,891 −1,016
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 64,123 610
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,411 3
Kopā pasīvi 998,301 −314

Kontaktinformācija presei