Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. lapkričio 11 d.

2005 m. lapkričio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. lapkričio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 52 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 164,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 93,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 538,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 46,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 385 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. lapkričio 9 d., baigėsi 294 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 295 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su atitinkamai 0,5 mlrd. eurų ir 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 152,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 034 −52
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 176 −2 042
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 211 −52
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 965 −1 990
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 076 −727
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 542 369
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 542 369
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 385 006 537
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 295 000 1 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −463
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 073 249
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 221 285
8 Valdžios skola eurais 40 757 0
9 Kitas turtas 139 416 1 067
Visas turtas 998 301 −314
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 538 931 −730
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 455 3 400
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 441 3 521
2.2 Indėlių galimybė 10 −117
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 875 −2 450
5.1 Valdžiai 46 307 −2 612
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 568 162
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 511 159
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 318 −290
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 891 −1 016
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 891 −1 016
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 64 123 610
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 411 3
Visi įsipareigojimai 998 301 −314

Kontaktai žiniasklaidai