Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 november 2005

15 november 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 november 2005 was de daling van EUR 52 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 164,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 93,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 538,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 46,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 385 miljard. Op woensdag 9 november 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 294 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 295 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil (vergeleken met respectievelijk EUR 0,5 miljard en EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,5 miljard naar EUR 152,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 149.034 −52
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.176 −2.042
2.1 Vorderingen op het IMF 19.211 −52
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.965 −1.990
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.076 −727
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.542 369
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.542 369
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 385.006 537
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 295.000 1.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −463
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.073 249
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.221 285
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.757 0
9 Overige activa 139.416 1.067
Totaal activa 998.301 −314
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 538.931 −730
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 152.455 3.400
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.441 3.521
2.2 Depositofaciliteit 10 −117
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 152 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.875 −2.450
5.1 Overheid 46.307 −2.612
5.2 Overige verplichtingen 7.568 162
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.511 159
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 318 −290
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.891 −1.016
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.891 −1.016
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 64.123 610
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.411 3
Totaal passiva 998.301 −314

Contactpersonen voor de media