Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. novembru 2005

15. novembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 11. novembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 52 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,5 mld. EUR na 164,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 93,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 538,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,6 mld. EUR na 46,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 385 mld. EUR. V stredu 9. novembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 294 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 295 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR, resp. 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 3,5 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 034 −52
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 176 −2 042
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 211 −52
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 965 −1 990
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 076 −727
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 542 369
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 542 369
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 385 006 537
5.1 Hlavné refinančné obchody 295 000 1 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 3 −463
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 073 249
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 221 285
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 757 0
9 Ostatné aktíva 139 416 1 067
Úhrn aktív 998 301 −314
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 538 931 −730
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 152 455 3 400
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 152 441 3 521
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 10 −117
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 152 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 875 −2 450
5.1 Verejná správa 46 307 −2 612
5.2 Ostatné záväzky 7 568 162
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 511 159
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 318 −290
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 891 −1 016
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 891 −1 016
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 64 123 610
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 411 3
Úhrn pasív 998 301 −314

Kontakt pre médiá