Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 november 2005

15 november 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 november 2005 motsvarade minskningen på 52 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 164,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 93,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 538,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 46,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 385 miljarder EUR. Onsdagen den 9 november 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 294 miljarder EUR och ersattes med en ny på 295 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR respektive 0,1 miljard EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,5 miljarder EUR till 152,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.034 −52
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.176 −2.042
2.1 Fordringar på IMF 19.211 −52
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.965 −1.990
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.076 −727
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.542 369
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.542 369
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 385.006 537
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 295.000 1.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −463
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.073 249
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.221 285
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.757 0
9 Övriga tillgångar 139.416 1.067
Summa tillgångar 998.301 −314
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 538.931 −730
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 152.455 3.400
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.441 3.521
2.2 Inlåningsfacilitet 10 −117
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 152 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.875 −2.450
5.1 Offentliga sektorn 46.307 −2.612
5.2 Övriga skulder 7.568 162
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.511 159
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 318 −290
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.891 −1.016
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.891 −1.016
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 64.123 610
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.411 3
Summa skulder 998.301 −314

Kontakt för media