Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. november 2005

15. november 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. november 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 52 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,5 mia. euro til 164,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 93,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 538,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,6 mia. euro til 46,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,7 mia. euro til 385 mia. euro. Onsdag den 9. november 2005 udløb en primær markedsoperation på 294 mia. euro, og en ny på 295 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (mod henholdsvis 0,5 mia. euro og 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,5 mia. euro til 152,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.034 −52
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.176 −2.042
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.211 −52
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.965 −1.990
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.076 −727
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.542 369
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.542 369
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 385.006 537
5.1 Primære markedsoperationer 295.000 1.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −463
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.073 249
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.221 285
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.757 0
9 Andre aktiver 139.416 1.067
Aktiver i alt 998.301 −314
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 538.931 −730
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 152.455 3.400
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 152.441 3.521
2.2 Indlånsfacilitet 10 −117
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 152 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.875 −2.450
5.1 Offentlig forvaltning og service 46.307 −2.612
5.2 Andre forpligtelser 7.568 162
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.511 159
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 318 −290
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.891 −1.016
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.891 −1.016
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 64.123 610
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.411 3
Passiver i alt 998.301 −314

Medie- og pressehenvendelser