Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

21.07.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 299 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 496 554 −1 130
  2.1 SVF debitoru parādi 228 948 −95
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 606 −1 035
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 323 609
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 233 155
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 233 155
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 608 065 −1 805
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 10 025 −1 809
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 597 985 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 55 4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 205 4 599
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 031 541 −18 936
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 841 785 −18 778
  7.2 Pārējie vērtspapīri 189 757 −158
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 353 694 −2 100
Kopā aktīvi 7 186 888 −18 606
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 567 688 −1 080
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 791 326 −36 510
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 157 339 894
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 633 959 −37 403
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 923 1 624
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 346 812 7 943
  5.1 Saistības pret valdību 260 841 10 192
  5.2 Pārējās saistības 85 971 −2 249
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 257 145 6 684
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 536 −75
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 687 719
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 687 719
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 274 157 2 087
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 240 0
Kopā pasīvi 7 186 888 −18 606
Annexes
25 July 2023