Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

29 april 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.465 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 499.278 29
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.237 −17
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 279.041 46
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.140 550
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.407 272
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.407 272
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.562 249
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 721 247
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.841 48
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −45
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.950 −4.031
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.083.978 1.841
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.919.153 3.833
  7.2 Overige effecten 164.825 −1.992
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 308.703 −6.239
Totaal activa 8.783.589 −7.329
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.587.481 1.869
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.701.712 −18.731
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.022.617 −133.206
  2.2 Depositofaciliteit 676.416 114.391
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.680 84
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 41.997 −1.810
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 810.136 −899
  5.1 Overheid 645.951 −10.027
  5.2 Overige verplichtingen 164.185 9.128
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 411.882 16.099
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.472 −255
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.632 270
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.632 270
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 318.259 −3.873
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 115.914 0
Totaal passiva 8.783.589 −7.329
Annexes
3 May 2022