Menu

Institucionalni okvir

Svet ECB

Svet ECB je pristojen za sprejemanje makrobonitetnih odločitev. Te odločitve veljajo za vse države in banke, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), tj. države euroobmočja in tiste države EU, katerih nacionalni organi so z ECB podpisali dogovor o tesnem sodelovanju.

Makrobonitetni forum

Makrobonitetni forum sestavljata Svet ECB in Nadzorni odbor. To je platforma za redne razprave na visoki ravni z izmenjavo mikrobonitetnih in makrobonitetnih pogledov iz cele Evrope.

Odbor za finančno stabilnost

Svet ECB in makrobonitetni forum podpira Odbor za finančno stabilnost (FSC), tj. eden od odborov ESCB, v katerem so predstavniki ECB in nacionalnih centralnih bank ter nadzornih organov. Odbor je platforma za skupno ocenjevanje tveganj in usklajevanje politik med ECB in nacionalnimi organi.

Sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organi in telesi

ECB pri razvoju nadzornega, regulatornega in reševalnega okvira v EU tesno sodeluje z evropskimi institucijami in organi, na primer z evropskimi nadzornimi organi, med katerimi je Evropski bančni organ (EBA), ter z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB).

ECB prispeva tudi k razpravam o politikah na področju regulacije in nadzora tako na mednarodni ravni (npr. v Odboru za finančno stabilnost (FSB) in Baselskem odboru za bančni nadzor) kot tudi na evropski ravni (npr. v Evropski komisiji).