European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 24. januar 2019

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer stadig, at de forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, har vi fortsat til hensigt fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

De seneste data er stadig svagere end forventet som følge af en mere afdæmpet udenlandsk efterspørgsel og visse lande- og sektorspecifikke faktorer. Den vedvarende usikkerhed i forhold til især geopolitiske faktorer og truslen om protektionisme påvirker de økonomiske forventninger negativt. Samtidig fortsætter positive finansieringsforhold, fremgang på arbejdsmarkedet og stigende lønvækst med at understøtte væksten i euroområdet og et gradvis stigende inflationspres. Dette underbygger vores tillid til en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Det er stadig afgørende, at pengepolitikken i væsentlig grad stimulerer og støtter den videre opbygning af indenlandske prispres og udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Vores forward guidance om ECB's officielle renter, forstærket af geninvesteringerne af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver, vil understøtte dette. I alle tilfælde er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter – alt efter omstændighederne – for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg med 0,2 pct. kvartal-til-kvartal i 3. kvartal 2018 efter en vækst på 0,4 pct. i de foregående to kvartaler. De seneste data er stadig svagere end forventet som følge af en nedgang i den udenlandske efterspørgsel, der forstærkes af visse lande- og sektorspecifikke faktorer. Selvom effekten af disse faktorer forventes at aftage, er det sandsynligt, at vækstmomentum på kort sigt bliver svagere end tidligere forventet. Fremover vil væksten i euroområdet fortsat blive understøttet af gunstige finansieringsforhold, yderligere fremgang i beskæftigelsen og stigende lønninger, lavere energipriser, og den aktuelle – omend noget langsommere – vækst i den globale aktivitet.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet har ændret sig og er blevet nedadrettede. Dette skyldes den vedvarende usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer og truslen om protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder.

Den årlige HICP-inflation i euroområdet faldt fra 1,9 pct. i november til 1,6 pct. i december 2018, hvilket hovedsagelig afspejlede en lavere energiprisinflation. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede inflation sandsynligvis falde yderligere i de kommende måneder. Mål for den underliggende inflation er stadig generelt afdæmpede, men lønomkostningspresset fortsætter med at tage til i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold. På mellemlangt sigt ventes den underliggende inflation at stige, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en stigende lønvækst.

For så vidt angår den monetære analyse, faldt væksten i den brede pengemængde (M3) fra 3,9 pct. i oktober til 3,7 pct. i november 2018. M3-væksten understøttes stadig af bankernes kreditgivning. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber var på 4,0 pct. i november 2018 (mod 3,9 pct. i oktober 2018), mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne forblev stort set uændret på 3,3 pct. Undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet i 4. kvartal 2018 peger i retning af, at bankernes udlånsvilkår stadig, samlet set, var gunstige efter en længere periode med nettolempelse, og at efterspørgslen efter banklån er fortsat med at stige og dermed med at understøtte udlånsvæksten.

Gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, understøtter stadig i betydelig grad lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering – især for små og mellemstore virksomheder – og kreditstrømme i hele euroområdet.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Hvad angår finanspolitikken, gentager Styrelsesrådet, at der er behov for at genopbygge finanspolitiske stødpuder. Dette er især vigtigt i lande, hvor den offentlige gæld er høj, og hvor fuld overholdelse af stabilitets- og vækstpagten er vigtig for at sikre sunde budgetstillinger. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af EU's ramme for økonomisk og finanspolitisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet hilser det igangværende arbejde velkommen og opfordrer til, at der træffes yderligere konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt