SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 13. september 2018

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer fortsat, at de forbliver på det nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, vil vi fortsætte med at foretage nettoopkøb inden for opkøbsprogrammet APP på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af denne måned. Efter september 2018 reducerer vi det månedlige niveau for nettoopkøbene af værdipapirer til 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018, og vi forventer – under forudsætning af nye data, som bekræfter vores inflationsudsigter på mellemlangt sigt – at nettoopkøbene dermed vil ophøre. Det er vores hensigt at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

De seneste data, herunder stabens seneste fremskrivninger fra september 2018, bekræfter stort set vores tidligere vurdering af en bredt funderet vækst i euroområdets økonomi og en gradvis stigende inflation. Den underliggende styrke i økonomien understøtter fortsat vores tillid til, at den vedvarende konvergens i inflationen i retning af vores mål vil fortsætte og også blive fastholdt efter en gradvis afvikling af vores nettoopkøb. Samtidig har usikkerhed i relation til stigende protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder fået større betydning på det seneste. Der er stadig behov for en betydelig grad af pengepolitisk stimulus til at understøtte den yderligere opbygning af indenlandske prispres og den samlede inflationsudvikling på mellemlangt sigt. Denne støtte vil fortsat blive tilvejebragt af nettoopkøbene indtil årets udgang, af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver og de dertil knyttede geninvesteringer samt af vores styrkede forward guidance om ECB's officielle renter. I alle tilfælde er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter, alt efter omstændighederne, for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg kvartal til kvartal med 0,4 pct. i 2. kvartal 2018 efter en tilsvarende vækst i det foregående kvartal. På trods af en vis nedgang efter den kraftige vækst i 2017 bekræfter de seneste økonomiske indikatorer og konjunkturbarometre overordnet set en fortsat bredt funderet vækst i euroområdets økonomi. Vores pengepolitiske foranstaltninger fortsætter med at understøtte den indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug understøttes af fremgangen i beskæftigelsen, som igen delvis afspejler tidligere arbejdsmarkedsreformer, samt af stigende lønninger. Erhvervsinvesteringerne fremmes af gunstige finansieringsforhold, stigende rentabilitet i virksomhederne og en solid efterspørgsel. Boliginvesteringerne er fortsat robuste. Desuden forventes væksten i den globale efterspørgsel at fortsætte og herved stimulere euroområdets eksport.

Denne vurdering stemmer i store træk overens med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra september 2018. I henhold til disse ventes den årlige vækst i realt BNP at stige med 2,0 pct. i 2018, 1,8 pct. i 2019 og 1,7 pct. i 2020. I forhold til Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra juni 2018 er udsigterne for væksten i realt BNP blevet nedjusteret en anelse for 2018 og 2019, hovedsagelig som følge af et noget lavere bidrag fra den udenlandske efterspørgsel.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet kan stadig vurderes til at være stort set afbalancerede. Samtidig har risici i relation til stigende protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder fået større betydning på det seneste.

Ifølge Eurostats foreløbige skøn var den årlige HICP-inflation i euroområdet 2,0 pct. i august 2018 mod 2,1 pct. i juli. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede årlige inflation sandsynligvis svinge tæt omkring det nuværende niveau resten af året. Selvom målene for den underliggende inflation fortsat er generelt afdæmpede, har de været stigende i forhold til tidligere lavpunkter. Det indenlandske omkostningspres er tiltagende i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold, som presser lønvæksten i vejret. Usikkerheden i forbindelse med inflationsudsigterne er aftagende. Fremover ventes den underliggende inflation at stige mod slutningen af året efterfulgt af en gradvis stigning på mellemlangt sigt, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en stigende lønvækst.

Denne vurdering er også stort set på linje med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra september 2018. Her ventes en årlig HICP-inflation på 1,7 pct. i 2018, 2019 og 2020, hvilket er uændret i forhold til Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra juni 2018.

For så vidt angår den monetære analyse, faldt væksten i den brede pengemængde (M3) fra 4,5 pct. i juni til 4,0 pct. i juli 2018. Bortset fra en vis volatilitet i de månedlige strømme bliver M3-væksten i stigende grad understøttet af bankernes kreditgivning. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

Opsvinget i væksten i udlån til den private sektor, som er observeret siden begyndelsen af 2014, fortsætter. Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber var 4,1 pct. i juli 2018, mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne var 3,0 pct. Begge er uændrede i forhold til juni.

Gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, understøtter fortsat i betydelig grad lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering, især for små og mellemstore virksomheder, og kreditstrømme i hele euroområdet.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at en meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen til et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Hvad angår finanspolitikken, er den bredt funderede vækst et argument for at genopbygge finanspolitiske stødpuder. Dette er især vigtigt i lande, hvor den offentlige gæld er høj, og hvor fuld overholdelse af stabilitets- og vækstpagten er vigtig for at sikre sunde budgetstillinger. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af EU's ramme for økonomisk og finanspolitisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet opfordrer til, at der træffes konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt