Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

12 maart 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 536.537 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 340.743 −1.881
  2.1 Vorderingen op het IMF 85.179 −34
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 255.563 −1.847
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.776 407
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.163 −67
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.163 −67
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.792.862 132
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 692 190
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.792.170 −55
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 38.327 −2.878
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.072.072 18.567
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.877.756 19.302
  7.2 Overige effecten 194.316 −735
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.626 0
9 Overige activa 297.380 2.869
Totaal activa 7.137.484 17.150
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.440.666 2.363
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.840.532 −2.443
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.183.730 −3.951
  2.2 Depositofaciliteit 656.802 1.508
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.616 −4.096
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 653.899 32.580
  5.1 Overheid 567.239 28.540
  5.2 Overige verplichtingen 86.660 4.040
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 199.303 −9.525
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.498 −1.839
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.566 59
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.566 59
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.799 0
10 Overige passiva 298.508 −1.019
11 Herwaarderingsrekeningen 512.529 0
12 Kapitaal en reserves 109.567 1.070
Totaal passiva 7.137.484 17.150
Annexes
16 March 2021