Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. detsember 2007

11. detsember 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. detsembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 142,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 97,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,7 miljardi euro võrra 655,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 8,6 miljardi euro võrra 76,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,5 miljardi euro võrra 440,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. detsembril 2007 möödus 178 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163 miljardit eurot. Reedel, 7. detsembril 2007 teostati likviidsust vähendav peenhäälestusoperatsioon tähtajaliste hoiuste kogumise kujul väärtuses 8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,6 miljardi euro võrra 164,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 335 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 821 2 657
2.1 Nõuded RVFle 9 245 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 576 2 657
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 637 −2 530
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 995 491
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 995 491
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 448 822 −14 246
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 000 −15 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 004 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 815 755
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 536 1 564
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 97 174 1 309
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 104 1
9 Muud varad 319 602 6 536
Varad kokku 1 293 026 −4 240
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 655 376 9 679
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 173 490 −30 304
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 164 933 −38 589
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 551 284
2.3 Tähtajalised hoiused 7 999 7 999
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 165 28
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 83 916 8 820
5.1 Valitsussektor 76 174 8 645
5.2 Muud kohustused 7 742 175
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 30 851 2 103
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 465 225
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 421 −22
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 421 −22
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 123 968 5 224
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 916 7
Kohustused kokku 1 293 026 −4 240

Kontaktandmed