Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning
per den 7 december 2007

11 december 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 december 2007 motsvarade minskningen på 22 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och nettoköp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 142,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 97,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 655,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 76,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,5 miljarder EUR till 440,3 miljarder EUR. Onsdagen den 5 december 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 178 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163 miljarder EUR. Fredagen den 7 december 2007 avvecklades även en likviditetsdränerande finjusterande transaktion på 8 miljarder EUR i form av inlåning med fast löptid.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,6 miljarder EUR till 164,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.335 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.821 2.657
2.1 Fordringar på IMF 9.245 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.576 2.657
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.637 −2.530
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.995 491
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.995 491
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 448.822 −14.246
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.000 −15.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.004 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 815 755
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.536 1.564
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 97.174 1.309
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.104 1
9 Övriga tillgångar 319.602 6.536
Summa tillgångar 1.293.026 −4.240
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 655.376 9.679
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 173.490 −30.304
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 164.933 −38.589
2.2 Inlåningsfacilitet 551 284
2.3 Inlåning med fast löptid 7.999 7.999
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 165 28
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 83.916 8.820
5.1 Offentliga sektorn 76.174 8.645
5.2 Övriga skulder 7.742 175
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 30.851 2.103
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 465 225
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.421 −22
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.421 −22
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 123.968 5.224
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.916 7
Summa skulder 1.293.026 −4.240

Kontakt för media