Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 7 декември 2007 г.

11 декември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 22 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 декември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,1 млрд. EUR до 142,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. EUR до 97,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 9,7 млрд. EUR до 655,4 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,6 млрд. EUR до 76,2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22,5 млрд. EUR до 440,3 млрд. EUR. На 5 декември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 178 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 163 млрд. EUR. На 7 декември 2007 г., петък, бе договорена операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност под формата на набиране на срочни депозити на стойност 8 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,6 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 38,6 млрд. EUR до 164,9 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 335 −22
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 821 2 657
2.1 Вземания от МВФ 9 245 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 576 2 657
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 637 −2 530
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 995 491
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 995 491
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 448 822 −14 246
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 000 −15 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 004 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 815 755
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 22 536 1 564
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 97 174 1 309
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 104 1
9 Други активи 319 602 6 536
Общо активи 1 293 026 −4 240
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 655 376 9 679
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 173 490 −30 304
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 164 933 −38 589
2.2 Депозитно улеснение 551 284
2.3 Срочни депозити 7 999 7 999
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 2
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 165 28
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 83 916 8 820
5.1 Сектор „Държавно управление“ 76 174 8 645
5.2 Други задължения 7 742 175
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 30 851 2 103
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 465 225
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 421 −22
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 421 −22
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 123 968 5 224
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 916 7
Общо пасиви 1 293 026 −4 240

Данни за контакт за медиите