Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 7. decembrī

2007. gada 11. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 7. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 142.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 97.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 655.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.6 mljrd. euro (līdz 76.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.5 mljrd. euro (līdz 440.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 5. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 178 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 7. decembrī tika noslēgta likviditāti samazinoša precizējošā operācija 8 mljrd. euro apmērā, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.6 mljrd. euro (līdz 164.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,335 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,821 2,657
2.1 SVF debitoru parādi 9,245 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,576 2,657
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,637 −2,530
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,995 491
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,995 491
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 448,822 −14,246
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,000 −15,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,004 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 815 755
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,536 1,564
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 97,174 1,309
8 Valdības parāds euro 37,104 1
9 Pārējie aktīvi 319,602 6,536
Kopā aktīvi 1,293,026 −4,240
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 655,376 9,679
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 173,490 −30,304
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 164,933 −38,589
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 551 284
2.3 Termiņnoguldījumi 7,999 7,999
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 165 28
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 83,916 8,820
5.1 Saistības pret valdību 76,174 8,645
5.2 Pārējās saistības 7,742 175
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 30,851 2,103
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 465 225
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,421 −22
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,421 −22
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 123,968 5,224
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,916 7
Kopā pasīvi 1,293,026 −4,240

Kontaktinformācija presei