Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. december 2007

11. december 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. december 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22 mio. euro. Faldet svarede til en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 142,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 97,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,7 mia. euro til 655,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,6 mia. euro til 76,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,5 mia. euro til 440,3 mia. euro. Onsdag den 5. december 2007 udløb en primær markedsoperation på 178 mia. euro, og en ny på 163 mia. euro blev afviklet. Fredag den 7. december 2007 blev en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation i form af tidsindskud fra modparter på 8 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,6 mia. euro til 164,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.335 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.821 2.657
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.245 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.576 2.657
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.637 −2.530
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.995 491
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.995 491
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 448.822 −14.246
5.1 Primære markedsoperationer 163.000 −15.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.004 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 815 755
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.536 1.564
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 97.174 1.309
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.104 1
9 Andre aktiver 319.602 6.536
Aktiver i alt 1.293.026 −4.240
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 655.376 9.679
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 173.490 −30.304
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 164.933 −38.589
2.2 Indlånsfacilitet 551 284
2.3 Indskud med fast løbetid 7.999 7.999
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 165 28
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 83.916 8.820
5.1 Offentlig forvaltning og service 76.174 8.645
5.2 Andre forpligtelser 7.742 175
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 30.851 2.103
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 465 225
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.421 −22
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.421 −22
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 123.968 5.224
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.916 7
Passiver i alt 1.293.026 −4.240

Medie- og pressehenvendelser