Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. decembra 2007

11. december 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. decembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 142,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 97,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,7 milijarde EUR na 655,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,6 milijarde EUR na 76,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,5 milijarde EUR na 440,3 milijarde EUR. V sredo, 5. decembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 178 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 163 milijard EUR. V petek, 7. decembra 2007, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v obliki zbiranja vezanih vlog v višini 8 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 38,6 milijarde EUR na 164,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.335 −22
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.821 2.657
2.1 Terjatve do MDS 9.245 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.576 2.657
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.637 −2.530
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.995 491
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.995 491
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 448.822 −14.246
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.000 −15.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.004 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 815 755
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.536 1.564
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 97.174 1.309
8 Dolg širše države v EUR 37.104 1
9 Druga sredstva 319.602 6.536
Skupaj sredstva 1.293.026 −4.240
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 655.376 9.679
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 173.490 −30.304
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 164.933 −38.589
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 551 284
2.3 Vezane vloge 7.999 7.999
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 165 28
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 83.916 8.820
5.1 Širša država 76.174 8.645
5.2 Druge obveznosti 7.742 175
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 30.851 2.103
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 465 225
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.421 −22
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.421 −22
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 123.968 5.224
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.916 7
Skupaj obveznosti 1.293.026 −4.240

Stiki za medije