Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 grudnia 2007 r.

11 grudnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 grudnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 22 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 142,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 97,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,7 mld euro do poziomu 655,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,6 mld euro do poziomu 76,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,5 mld euro do poziomu 440,3 mld euro. W środę, 5 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 178 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 163 mld euro. W piątek, 7 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 38,6 mld euro do poziomu 164,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.335 −22
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.821 2.657
2.1 Należności od MFW 9.245 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.576 2.657
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.637 −2.530
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.995 491
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.995 491
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 448.822 −14.246
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.000 −15.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.004 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 815 755
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 22.536 1.564
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 97.174 1.309
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.104 1
9 Pozostałe aktywa 319.602 6.536
Aktywa razem 1.293.026 −4.240
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 655.376 9.679
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 173.490 −30.304
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 164.933 −38.589
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 551 284
2.3 Depozyty terminowe 7.999 7.999
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 165 28
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 83.916 8.820
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 76.174 8.645
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.742 175
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 30.851 2.103
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 465 225
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.421 −22
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.421 −22
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 123.968 5.224
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.916 7
Pasywa razem 1.293.026 −4.240

Kontakt z mediami