Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. prosinci 2007

11. prosince 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. prosince 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 142,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 1,3 mld. EUR na 97,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 9,7 mld. EUR na 655,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 8,6 mld. EUR na 76,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 22,5 mld. EUR na 440,3 mld. EUR. Ve středu 5. prosince 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 178 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 163 mld. EUR. V pátek 7. prosince 2007 byla vypořádána operace jemného doladění k absorbování likvidity v podobě příjmu termínovaných vkladů o objemu 8 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (na rozdíl od 0,3 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se snížil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,6 mld. EUR na 164,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 335 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 821 2 657
2.1 Pohledávky za MMF 9 245 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 576 2 657
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 637 −2 530
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 995 491
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 995 491
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 448 822 −14 246
5.1 Hlavní refinanční operace 163 000 −15 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 004 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 815 755
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 536 1 564
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 97 174 1 309
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 104 1
9 Ostatní aktiva 319 602 6 536
Aktiva celkem 1 293 026 −4 240
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 655 376 9 679
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 173 490 −30 304
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 164 933 −38 589
2.2 Vkladová facilita 551 284
2.3 Termínované vklady 7 999 7 999
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 165 28
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 83 916 8 820
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 76 174 8 645
5.2 Ostatní závazky 7 742 175
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 30 851 2 103
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 465 225
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 421 −22
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 421 −22
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 123 968 5 224
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 916 7
Pasiva celkem 1 293 026 −4 240

Kontakty pro média