Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. decembru 2007

11. decembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. decembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004) a čistého nákupu zlatých mincí v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 142,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 1,3 mld. EUR na 97,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 9,7 mld. EUR na 655,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 8,6 mld. EUR na 76,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22,5 mld. EUR na 440,3 mld. EUR. V stredu 5. decembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 178 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 163 mld. EUR. V piatok 7. decembra 2007 sa uskutočnila sterilizačná dolaďovacia operácia s formou prijatia termínovaných vkladov vo výške 8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 38,6 mld. EUR na 164,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 335 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 821 2 657
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 245 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 576 2 657
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 637 −2 530
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 995 491
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 995 491
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 448 822 −14 246
5.1 Hlavné refinančné obchody 163 000 −15 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 004 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 815 755
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 536 1 564
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 97 174 1 309
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 104 1
9 Ostatné aktíva 319 602 6 536
Úhrn aktív 1 293 026 −4 240
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 655 376 9 679
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 173 490 −30 304
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 164 933 −38 589
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 551 284
2.3 Termínované vklady 7 999 7 999
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 165 28
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 83 916 8 820
5.1 Verejná správa 76 174 8 645
5.2 Ostatné záväzky 7 742 175
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 30 851 2 103
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 465 225
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 421 −22
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 421 −22
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 123 968 5 224
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 916 7
Úhrn pasív 1 293 026 −4 240

Kontakt pre médiá