De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 december 2007

11 december 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 december 2007 was de daling van EUR 22 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 142,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 97,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,7 miljard naar EUR 655,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,6 miljard naar EUR 76,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,5 miljard naar EUR 440,3 miljard. Op woensdag 5 december 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 178 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 163 miljard verrekend. Op vrijdag 7 december 2007 werd een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie in de vorm van het aantrekken van termijndeposito’s van EUR 8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,6 miljard naar EUR 164,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.335 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.821 2.657
2.1 Vorderingen op het IMF 9.245 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.576 2.657
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.637 −2.530
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.995 491
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.995 491
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 448.822 −14.246
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.000 −15.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.004 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 815 755
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.536 1.564
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.174 1.309
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.104 1
9 Overige activa 319.602 6.536
Totaal activa 1.293.026 −4.240
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 655.376 9.679
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 173.490 −30.304
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 164.933 −38.589
2.2 Depositofaciliteit 551 284
2.3 Termijndeposito's 7.999 7.999
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 165 28
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.916 8.820
5.1 Overheid 76.174 8.645
5.2 Overige verplichtingen 7.742 175
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 30.851 2.103
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 465 225
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.421 −22
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.421 −22
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 123.968 5.224
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.916 7
Totaal passiva 1.293.026 −4.240

Contactpersonen voor de media