Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. prosinci 2005

13. prosince 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. prosince 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 138 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 164,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,7 mld. EUR na 554,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 26 mld. EUR na 68,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 27,3 mld. EUR na 423,5 mld. EUR. V úterý 6. prosince 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 306,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 333,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne) a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,3 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4 mld. EUR na 154 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 413 −138
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 157 338 −321
2.1 Pohledávky za MMF 19 038 19
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 300 −340
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 526 117
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 992 −86
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 992 −86
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 505 26 993
5.1 Hlavní refinanční operace 333 500 27 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 −5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 091 26
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 248 738
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 764 6
9 Ostatní aktiva 143 915 919
Aktiva celkem 1 041 792 28 254
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 554 602 6 705
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 154 079 −4 243
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 047 −3 951
2.2 Vkladová facilita 32 −292
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 270 28
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 76 547 25 744
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 854 25 951
5.2 Ostatní závazky 7 693 −207
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 073 71
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 417 −41
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 479 −126
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 479 −126
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 67 268 112
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 423 4
Pasiva celkem 1 041 792 28 254

Kontakty pro média