Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 december 2005

13 december 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 december 2005 was de daling van EUR 138 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 164,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 94,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,7 miljard naar EUR 554,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 26 miljard naar EUR 68,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 27,3 miljard naar EUR 423,5 miljard. Op dinsdag 6 december 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 306,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 333,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4 miljard naar EUR 154 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.413 −138
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157.338 −321
2.1 Vorderingen op het IMF 19.038 19
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.300 −340
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.526 117
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.992 −86
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.992 −86
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.505 26.993
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 333.500 27.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 −5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.091 26
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.248 738
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.764 6
9 Overige activa 143.915 919
Totaal activa 1.041.792 28.254
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 554.602 6.705
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 154.079 −4.243
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.047 −3.951
2.2 Depositofaciliteit 32 −292
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 270 28
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.547 25.744
5.1 Overheid 68.854 25.951
5.2 Overige verplichtingen 7.693 −207
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.073 71
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 417 −41
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.479 −126
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.479 −126
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 67.268 112
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.423 4
Totaal passiva 1.041.792 28.254

Contactpersonen voor de media